Eskişehir Sanayi Odası tarafından Oda Üyelerinin katılımı ve görüşleri ile hazırlanan “Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu 2022”nin sonuçlarına göre üreten sanayiciler öngörülebilir, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomik ortam beklentisi içinde olduklarını açıkladılar.

Rapor hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir Sanayi Odası olarak değerli üyelerimizin ve paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda hazırlamış olduğumuz “Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu - 2022”; dünya, Türkiye ve Eskişehir özelinde yaşanmakta olan ekonomik gelişmeleri, beklentileri ve çözüm önerilerini ortaya koymaktadır. Raporda üreticileri 2021 yılında etkileyen ekonomik konuların yanında Eskişehir’in sanayi geleceğine yön verecek talep ve sorunlarına da yer verilmiştir. Üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortaya çıkan çözüm önerileri raporda başlıklar halinde sıralanmıştır” dedi.

“ESO Ekonomik Durum ve Beklenti Raporu”nun odak noktasının öngörülebilir, sürdürülebilir ve rekabetçi bir ekonomik ortam beklentisi olduğunu söyleyen ESO Başkanı Kesikbaş, “Raporda, 2021 yılında ağırlıklı olarak yaşanan ve önümüzdeki dönemde çözüm bekleyen 3 ana sorun alanı tespit edilmiştir. Bunlar;

Kadın Girişimcilere Paketleme Eğitimi Kadın Girişimcilere Paketleme Eğitimi

·Hammadde, Ara Mamul ve Enerji Fiyatlarında Yaşanan Artışlar,

· Düşük Öngörülebilirlik ve Kurlarda Yaşanan Oynaklık,

· Eskişehir Sanayisi için Kritik Öneme Sahip Stratejik Projelerin Tamamlanmaması”

Destek sağlayan yapısal reformlar

Rapora katkıda bulunan üreticilerin görüşleri dahilinde, küresel ekonomide büyüme trendinin azalan bir eğilim içinde olduğu gözlemlediklerini açıklayan Kesikbaş, şöyle devam etti;“Belirsizliklerin yükseldiği, risklerin arttığı, finansal koşulların sıkılaştığı bir ortamda firmalar daha fazla desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Yurtiçi ekonomik görünümün 2022 yılında daha istikrarlı olması için de piyasadaki ana beklentilerin ekonomi yönetimi tarafından; güçlü iletişim, güven ve fiyat istikrarının tesis edilmesi koşullarıyla sağlanması gerekmektedir. Raporda 2022 yılı için oluşan beklentileri başlıklar halinde aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

· İhracatın hızlanmasıyla üretim kapasitelerinin artması; işletme sermayesi ve yeni yatırım ihtiyacı doğması,

·Hammadde, emtia, enerji, navlun ve nihai ürün fiyatlarındaki artış trendinin devam etmesi,

· Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ve Türk üreticiler için yeni fırsatlar doğurması,

· İklim değişikliğine uyum ve yeşil mutabakat sürecinin hızlanması,

· Salgın ve yeni varyantlar nedeniyle parasal genişlemelerin sona ermeye başlayacağı, dünyada faiz oranlarının yükseleceği bir ekonomik ortamda finansman gereksinimlerinin artması.”

ESO Raporu; Ekonomik Durum Hakkında Genel ve Sektörel Talepler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri sunuyor

Raporda sadece bir durum tespiti yapılmadığını, ESO Meclis Üyeleri, Meslek Komiteleri, sektörel kümelenmeler ve ilgili paydaşların katılımıyla çözüm önerileri de somut bir şekilde ortaya konduğunu bildiren Kesikbaş, raporda geniş kapsamlı yer verilen çözüm önerilerinin özünün neler olduğunu ise şu şekilde açıkladı;

·İmalat sanayiye yönelmek ve üretimi desteklemek zorunludur.

·Stratejik sektörler belirlemek gerekmektedir.

·Eğitim, Ar-Ge ve bilim kuruluşlarının geliştirilmesi şarttır.

· İhracata dayalı bir sanayileşme modeli kurulmalıdır. Yerlileştirme, markalaşma, tanıtım ve imaj geliştirme zaruridir.

 Üretmeye, büyümeye, yatırıma, gelişmeye, destekle­meye, bilişime, paylaşmaya ESKİŞEHİR HAZIR 

Eskişehir’de uygun bir üretim ortamı olduğunun altını çizen ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Arazi ucuz, eleman sıkıntısı diğer ille­re göre daha az, 3 üniversitesi ile iş birliğine açık, yaşanabilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yatırım iklimi dikkat çekmektedir. Üretmeye, büyümeye, yatırıma, gelişmeye, destekle­meye, bilişime, paylaşmaya hazır bir Eskişehir, geleceğe güvenle bakmak istemektedir. Eskişehir sahip olduğu mevcut potansiyel ve kabiliyetlerle, doğru bir strateji ile yönetilerek, geleceğe hazırdır” dedi.